Zaliczenia i egzaminy

Egzaminy z jezyka obcego letnia sesja egzaminacyjna 2018/2019.


1. Treści kształcenia


a) język obcy w środowisku pracy
b) język obcy specjalistyczny (język obcy związany z kierunkiem studiów)

2. Liczba godzin i warunki zaliczenia


Plany studiów dla danego kierunku studiów określają liczbę godzin, formy zajęć dydaktycznych oraz rygor zaliczenia dla przedmiotu język obcy oraz język obcy specjalistyczny. Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotu język obcy oraz język obcy specjalistyczny, metody ich weryfikacji a także zasady oceniania definiują programy przedmiotu. Wszystkie zaliczenia oraz egzaminy odbywają się w siedzibie uczelni.

3. Egzamin z języka obcego.


Wszyscy studenci przystępują do egzaminu z j. obcego w siedzibie Uczelni. Wymagania egzaminacyjne i format egzaminu są takie same dla wszystkich studentów.

Letnia sesja egzaminacyjna 2018/2019

4. Język obcy specjalistyczny (język obcy związany z kierunkiem studiów)


Język obcy związany z kierunkiem studiów jest realizowany w formie e-learningu na poziomie B2. Studenci kontynuują naukę języka obcego i są przyporządkowani do właściwego obszaru językowego (kursu) na platformie edukacyjnej.
Integralną częścią każdego kursu jest wprowadzenie do kursu, fora dyskusyjne, materiały dydaktyczne oraz zadania (quizy) z nimi powiązane. Wprowadzenie do kursu zawiera informacje dotyczące struktury i treści kursu, rygoru zaliczenia, monitorowania wyników pracy oraz sposobie kontaktowania się z prowadzącym zajęcia.
Studenci mogą kontaktować się z prowadzącym zajęcia, zadawać pytania dotyczące przedmiotu oraz materiałów zamieszczonych na platformie a lektorzy zobowiązani są do monitorowania postępów pracy studentów oraz reagowania na pytania i problemy studentów.
Indywidualny kontakt studenta z prowadzącym zajęcia umożliwia forum dyskusyjne, aplikacja wysyłania wiadomości, kontakt mailowy a także dyżury dydaktyczne.