Zaliczenie

 


  1. Treści kształcenia


a) język obcy w środowisku pracy
b) język obcy specjalistyczny (język obcy związany z kierunkiem studiów)

  2. Liczba godzin i warunki zaliczenia


Plany studiów dla danego kierunku studiów określają liczbę godzin, formy zajęć dydaktycznych oraz rygor zaliczenia dla przedmiotu język obcy oraz język obcy specjalistyczny. Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu język obcy oraz język obcy specjalistyczny, sposoby ich weryfikacji a także zasady oceniania definiują programy przedmiotu dostępne na platfromie ONTE. Wszystkie zaliczenia odbywają się w siedzibie uczelni.

3. Język obcy specjalistyczny (język obcy związany z kierunkiem studiów)


Język obcy związany z kierunkiem studiów jest realizowany w formie b-learningu na poziomie B2.

Godziny w kontakcie bezpośrednim odbywać się będą za pomocą MS TEAMS i są podzielone na dwie części. Pierwsza część ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami pracy na ONTE, prezentacją modułów oraz warunkami zaliczenia przedmiotu. Druga część jest poświęcona zaliczeniu przedmiotu.

Studenci kontynuują naukę języka obcego z poprzednich semestrów i są przyporządkowani do właściwego obszaru językowego (kursu) na platformie edukacyjnej.

Indywidualny kontakt studenta z prowadzącym zajęcia umożliwia forum dyskusyjne, aplikacja wysyłania wiadomości, kontakt mailowy, a także dyżury dydaktyczne.