Zaliczenie

Treści kształcenia

a) język obcy w środowisku pracy - studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
b) język obcy związany z kierunkiem studiów - język obcy specjalistyczny na studiach pierwszego stopnia, język związany z kierunkiem studiów na studiach drugiego stopnia

Szczegółowe treści kształcenia oraz efekty uczenia się ujęte są w programach przedmiotu (sylabusach) dostępnych na platformie ONTE.

Liczba godzin i warunki zaliczenia

Liczba godzin zajęć dedykowanych lektoratowi językowemu, formy zajęć, rygor zaliczenia (zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez oceny), warunki zaliczenia, zasady oceniania  zdefiniowane są w programach przedmotu (sylabusach) dostępnych  na platformie ONTE.

Prosimy o kontakt z lektorem prowadzącym grupę lub Biurem KLS w przypadku pytań lub wątpliwości.

Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie może nastąpić na podstawie:

1. certyfikatów międzynarodowych z języków obcych na poziomie B2 na studiach pierwszego stopnia oraz B2+ na studiach drugiego stopnia
2. dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia z zakresu filologii obcej lub lingwistyki
3. innych dokumentów przewidzianych Regulaminem Studiów.

Zapytaj w biurze KLS, bud. H, pokój H002 lub napisz do nas  sjo@byd.pl