Zaliczenie

Poprawkowe egzaminy z j. obcego w letniej sesji egzaminacyjnej - stan na 14.09.2020+sale


Egzaminy z j. obcego w letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 - aktualizacja z dn. 6.07.2020 sale_(pobierz terminarz).


W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 w bieżącym semestrze ogólne zasady pracy na lektoracie z języka obcego są następujące:

Godziny w planach studiów wykazane jako godziny w kontakcie bezpośrednim (w sali) rekompensujemy w obszarach gotowych kursów językowych na uczelnianej platformie ONTE oraz poprzez TEAMS.

W obszarach kursów lektorzy zamieszczają materiały i udostępniają zadania do wykonania. Student otrzymuje informację od lektora prowadzącego o obowiązkowym zakresie materiału, który podlegać będzie zaliczeniu.

Godziny w planach studiów wykazane jako zdalne realizujemy bez zmian zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Student otrzymuje informację od lektora prowadzącego o obowiązkowym zakresie materiału, który podlegać będzie zaliczeniu.


  1. Treści kształcenia


a) język obcy w środowisku pracy
b) język obcy specjalistyczny (język obcy związany z kierunkiem studiów)

  2. Liczba godzin i warunki zaliczenia


Plany studiów dla danego kierunku studiów określają liczbę godzin, formy zajęć dydaktycznych oraz rygor zaliczenia dla przedmiotu język obcy oraz język obcy specjalistyczny. Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu język obcy oraz język obcy specjalistyczny, metody ich weryfikacji a także zasady oceniania definiują programy przedmiotu dostępne na platfromie ONTE. Wszystkie zaliczenia odbywają się w siedzibie uczelni.

3. Język obcy specjalistyczny (język obcy związany z kierunkiem studiów)


Język obcy związany z kierunkiem studiów jest realizowany w formie e-learningu na poziomie B2. Studenci kontynuują naukę języka obcego i są przyporządkowani do właściwego obszaru językowego (kursu) na platformie edukacyjnej.

Integralną częścią każdego kursu jest wprowadzenie do kursu, fora dyskusyjne, materiały dydaktyczne oraz zadania (quizy) z nimi powiązane. Wprowadzenie do kursu zawiera informacje dotyczące struktury i treści kursu, rygoru zaliczenia, monitorowania wyników pracy oraz sposobie kontaktowania się z prowadzącym zajęcia.
Studenci mogą kontaktować się z prowadzącym zajęcia, zadawać pytania dotyczące przedmiotu oraz materiałów zamieszczonych na platformie a lektorzy zobowiązani są do monitorowania postępów pracy studentów oraz reagowania na pytania i problemy studentów.

Indywidualny kontakt studenta z prowadzącym zajęcia umożliwia forum dyskusyjne, aplikacja wysyłania wiadomości, kontakt mailowy a także dyżury dydaktyczne.