Grupy językowe - studia I stopnia i JSM

Drodzy Studenci

W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 w bieżącym semestrze ogólne zasady pracy na lektoracie z języka obcego są następujące:

Godziny w planach studiów wykazane jako godziny w kontakcie bezpośrednim (w sali) rekompensujemy w obszarach gotowych kursów językowych na uczelnianej platformie ONTE oraz poprzez zajęcia na MS TEAMS.

W obszarach kursów na ONTE lektorzy zamieszczają materiały i udostępniają zadania do wykonania. Student otrzymuje informację od lektora prowadzącego o obowiązkowym zakresie materiału, który podlegać będzie zaliczeniu.

Godziny w planach studiów wykazane jako zdalne realizujemy bez zmian zgodnie z dotychczasowymi zasadami. 

Możecie się Państwo kontatkować z lektorem poprzez forum na ONTE, aplikację wysyłania wiadomości, za pomocą narzędzi MS TEAMS lub mailowo.


Symbol grupy językowej można sprawdzić w NEW ISAPS, zakładka Moje zajęcia - Twoje grupy.


Zmiana wybranego języka może nastąpić raz w trakcie studiów, najpóźniej po pierwszym semestrze realizacji zajęć z tego języka. Student składa podanie do Dyrektora Katedry Lingwistyki Stosowanej.

Wybór języka obcego.


  a) student wybiera jeden język obcy (spośród języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego), którego naukę chce kontynuować, chyba że kierunkowe efekty uczenia się wskazują tylko na język angielski np. studenci informatyki, mechatroniki, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz psychologii obowiązkowo wybierają język angielski
b) studenci rekrutowani na kierunek filologia mogą wybrać język niemiecki, rosyjski lub hiszpański
c) nie tworzy się grup z poziomem zaawansowania dla początkujących 

  Przydział studenta do grupy językowej.


a) do grup z językiem angielskim przypisujemy studentów do grupy językowej na podstawie wyników testu poziomującego dostępnego na platformie ONTE.
b) do pozostałych grup językowych przypisujemy studentów na podstawie deklaracji studenta
 

Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie może nastąpić na podstawie:


1. certyfikatów międzynarodowych z języków obcych na poziomie B2
2. dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia z zakresu filologii obcej lub lingwistyki
3. innych dokumentów przewidzianych Regulaminem Studiów.

Student składa podanie do Dyrektora Katedry Lingwistyki Stosowanej i załącza kserokopię dokumentu a oryginał przedstawia do wglądu.

 Pobierz podanie