Grupy językowe

Drodzy Studenci

Rozkład zajęć dla grup językowych dostępny jest w ISAPS.

Symbol grupy językowej można sprawdzić w ISAPS, zakładka Moje zajęcia - Twoje grupy. 

Zmiana wybranego języka może nastąpić raz w trakcie studiów, najpóźniej po pierwszym semestrze realizacji zajęć z tego języka. 

Wybór języka obcego.

a) student wybiera jeden język obcy (spośród języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego), którego naukę chce kontynuować, chyba że kierunkowe efekty uczenia się wskazują tylko na język angielski np. studenci informatyki, mechatroniki, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz psychologii obowiązkowo wybierają język angielski
b) nie tworzy się grup z poziomem zaawansowania dla początkujących 

Przydział do grupy językowej.

a) na studaich I stopnia do grup z językiem angielskim przypisujemy studentów do grupy językowej na podstawie wyników testu poziomującego dostępnego na platformie ONTE.
b) do pozostałych grup językowych przypisujemy studentów na podstawie deklaracji studenta lub przydziału do grupy ćwiczeniowej

Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie może nastąpić na podstawie:

1. certyfikatów międzynarodowych z języków obcych na poziomie B2 na studiach pierwszego stopnia oraz B2+ na studiach drugiego stopnia
2. dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia z zakresu filologii obcej lub lingwistyki
3. innych dokumentów przewidzianych Regulaminem Studiów.

Student składając podanie załącza skan dokumentu, a oryginał przedstawia do wglądu. sjo@byd.pl 

 Pobierz podanie