Grupy językowe - studia I stopnia

Drodzy Studenci studiów I stopnia

Uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminu z lektoratu języka obcego na studiach I stopnia jest obowiązkowe.


 Symbol grupy językowej można sprawdzić w NEW ISAPS, zakładka Moje zajęcia - Twoje grupy.


Zmiana wybranego języka może nastąpić raz w trakcie studiów, najpóźniej po pierwszym semestrze realizacji zajęć z tego języka. Student składa podanie do Dyrektora Katedry Lingwistyki Stosowanej.

Wybór języka obcego.


a) student wybiera jeden język obcy (spośród języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego), którego naukę chce kontynuować, chyba że kierunkowe efekty kształcenia wskazują tylko na język angielski np. studenci informatyki, mechatroniki oraz fizjoterapii obowiązkowo wybierają język angielski
b) studenci rekrutowani na obszary filologia oraz lingwistyka stosowana mogą wybrać język niemiecki, rosyjski lub hiszpański
c) nie tworzy się grup z poziomem zaawansowania dla początkujących ( zasada ta nie dotyczy języka hiszpańskiego)

Przydział studenta do grupy językowej.


a) do grup z językiem angielskim przypisujemy studentów do grupy językowej na podstawie wyników testu poziomującego dostępnego na platformie ONTE.
b) do pozostałych grup językowych przypisujemy studentów na podstawie deklaracji studenta

Ścieżki realizacji treści kształcenia j.obcy  - semestr II, III i IV


a) ŚCIEŻKA 1 (b-lektorat): student uczestniczy w zajęciach lektoratowych przygotowujących do egzaminu
b) ŚCIEŻKA 2 (e-lektorat): student składa deklarację o wyborze ścieżki 2, samodzielnie pracuje z materiałami online i samodzielne przygotowuje się do egzaminu
c) ŚCIEŻKA 3 (tylko egzamin): student składa deklarację o wyborze ścieżki 3 i samodzielne przygotowuje się do egzaminu

Wyboru ścieżki  student dokonuje do 31 października w semestrze zimowym i do 31 marca w semestrze letnim.

Deklaracja wyboru ścieżki językowej od semestru letniego w  r.a. 2018/2019

W przypadku wyboru ściezki 2 lub 3 prosimy o dostarczenie wypełnionej deklaracji do Biura KLS lub przesłanie jej na adres sjo@byd.pl

Zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i/lub egzaminu końcowego może nastąpić na podstawie:


1. certyfikatów międzynarodowych z języków obcych na poziomie B2
2. dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia z zakresu filologii obcej lub lingwistyki
3. innych dokumentów przewidzianych Regulaminem Studiów.

Student składa podanie do Dyrektora Katedry Lingwistyki Stosowanej i załącza kserokopię dokumentu a oryginał przedstawia do wglądu.

 Pobierz podanie